Search
Close this search box.

Okresní kola hry PLAMEN jsou v plném proudu 🔥🧑‍🚒

Hra Plamen oslavila v minulém roce “půlstoletí” své existence. 

I po 50 letech má hra Plamen svou neskutečnou prestiž, je komplexní a střetává se v ní opravdu hodně. Na druhou stranu klade vysoké nároky i na vedoucí. 400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 4 × 60 m, požární útok s překážkami CTIF a královská disciplína požární útok chce dostatečný čas a přípravu na to s dětmi vše projít a probudit je po zimě. Nicméně účast za to určitě stále stojí a u dětí je toto náročné celodenní klání stále zdrojem cenných zkušeností a zajímavých vzpomínek.

Dnešní děti sice již nedostanou “nákládačku” od svého týmu po tom, co neudržel pusu při prolézáním tunelu na požárním útoku CTIF, kde bylo každé slovo ještě nedávno penalizováno, ale doba už je jiná a i zde bylo potřeba dobu následovat. Hra Plamen prošla při svém 50. výročí změnou a zjednodušením, na což si samozřejmě musí všichni zvyknout.

Postavit tým o tolika dětech není jednoduché, naštěstí to některé sbory často řeší spojením, což děti učí další spolupráci mezi sbory, která se jim v budoucnu bude jistě hodit. Na druhou stranu můžete trénovat jak chcete, ale když Vám 2 rodiče večer před závody napíší, že děti onemocněly, moc toho nesvedete.

Již nějakou dobu je hra Plamen i pro ty nejmenší a co si budeme povídat, ale tříletá droboť s rozdělovačem nebo proudnicí má své neskutečné kouzlo. No můžete posoudit sami ve fotogalerii pod článkem.

Autor: Matěj Prošek

Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hra Plamen

Základní poslání hry Plamen

Hra Plamen měla a má dvě stále stejná základní poslání:

  • rozvíjet všestranné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a motivovat mladé lidi pro poznání v oblasti techniky, v našem případě požární ochrany
  • prostřednictvím sportovní činnosti podporovat zdravý životní styl, fyzické zdraví a kondici jako jeden ze základních faktorů pro budoucí záchranářskou činnost v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí

Od samého prvopočátku hry byla jako jedna z výchovných metod využita soutěžní forma, která z podstatné části zůstala zachována až do dnešní doby zejména ve sportovní části hry.

Prvotní verze směrnice hry Plamen byla zaměřena na pět základních oblastí: požárně technickou, ideově výchovnou, preventivně výchovnou, branně sportovní a tou poslední byla kulturní. Každá se hodnotila samostatně na základě bodového systému a do krajských kol v prvopočátku hry postupovala družstva mladých hasičů v obou kategoriích (mladší do 11 a starší do 15 let).

Na hru plynule navazuje činnost dorostu určená pro mládež ve věku 13–15 let.

V současné době je hra Plamen nositelem úkolů, opatření a námětů „Strategie mládeže SH ČMS 2030+“. Její současná podoba má sice dvě obsahově oddělené části:

  • sportovní,
  • výchovně vzdělávací,

které se však z pohledu efektivní mimoškolní výchovy a vzdělávání mladého jedince zcela doplňují a v některých ohledech i prolínají.

Sportovní část

Jednu z významnějších změn zaznamenala hra v roce 1979, kdy se poprvé začínají dostávat na scénu některé sportovní disciplíny, které se v určité podobě zachovaly až do dnešní doby. Jde zejména o štafetu 4 x 60 metrů nebo požární útok.

K velké úpravě pravidel dochází roku 1986. Přidávají se další sportovní disciplíny a ideově výchovná část začíná ustupovat do pozadí. Hra Plamen nabírá na své popularitě, což se projevuje zejména rapidním zvýšením členské základny mladých hasičů.

Změnou politické situace v naší zemi v roce 1989 dochází k několika nepodstatným změnám i ve hře Plamen. Jde spíše o terminologické záležitosti, kdy se např. branný závod stává závodem požárnické všestrannosti a jako samostatná disciplína končí uzlová štafeta. Uzlování nabírá směr všeobecného vzdělávání.

Opět více vlivem politického rozhodnutí, než potřebami a zájmy hry samotné, přichází v roce 1992 další zlom. V Praze proběhne poslední společné celostátní kolo hry Plamen českých a slovenských mladých hasičů. Rok poté se Česká republika, jako samostatný stát, stává členem mezinárodní organizace CTIF a získává místo řádného člena v komisi vedoucích mládeže CTIF.

Pro hru Plamen byl vstup samostatné ČR do CTIF zcela zásadní. V letech 1996 až 1998 byly do sportovní části byly zařazeny obě mezinárodní disciplíny CTIF – štafeta a požární útok, které byly hasičskou mládežnickou veřejností zpočátku přijímány s velkou nevolí.

Zejména požární útok CTIF je zaměřen na technickou zručnost, kolektivní součinnost a koordinaci celého týmu a v neposlední řadě na pořadovou přípravu, což do té doby v sobě v takové míře nezahrnovala žádná z disciplín hry Plamen.

Až čas ukázal, že byl tento směr správný. Opakované úspěchy českých družstev na „olympiádě“ hasičské mládeže i dalších mezinárodních soutěžích v novém miléniu jsou toho důkazem. Mladí hasiči dokázali vybojovat absolutní prvenství jak v kategorii chlapců zásluhou SDH Chlumec nad Cidlinou, tak dívek prostřednictvím děvčat z SDH Písková Lhota.

Další z možných sportovních aktivit jsou také soutěže TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, což ve volném překladu znamená „Nejtvrdší hasič přežije“). Organizují se již od přípravky, až po dorostenecké kategorie. Soutěž TFA ověřuje fyzickou zdatnost svých účastníků, kdy závodník nese na zádech břemeno (ve starších kategoriích dýchací přístroj), překonává překážky a plní nejrůznější technické úkony. Na trase čeká závodníky například transport figuríny, přenos závaží, hammer box (trenažér pro údery palicí), převalování, případně táhnutí pneumatiky, nebo výstup po schodech. Zátěže jsou rozděleny dle kategorií.

Výchovně vzdělávací náplň

Nejen sport tvoří náplň činnosti hasičské mládeže, a tak hra Plamen dává rámec i výchovně vzdělávacím aktivitám, které se zaměřují na přípravu pro budoucí práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí.

V rámci kroužků mladých hasičů mohou děti plnit během celého roku nejrůznější odznaky odborností a specializací. Vzdělávání hasičské mládeže se vždy zaměřuje na získávání nezbytných znalostí a praktických zkušeností. Odbornosti jsou strojník, preventista, kronikář, cvičitel a velitel. Mezi specializace patří ajťák, ekonom, ekolog, kuchař, kutil, průzkumník, spojka, společník, střelec, táborník a zdravotník.

Možností je i „Junior univerzita“, projekt, který je určen pro mladé lidi ve věku 13 až 15 let. Jejím cílem je zejména podpora vzdělávání žáků základních škol. Snahou je prostřednictvím občanského vzdělávání rozvíjet dovednosti a vědomosti v přírodních vědách, v oblasti požární ochrany, první pomoci, technických a řemeslných sférách, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktických ukázek a výcviku. Na úvod vzdělávacího programu „studenti“ skládají slavnostní slib a dostávají studijní průkaz. V závěru pak vykonávají „závěrečnou zkoušku“, která se skládá jednak z prezentace projektu, který každý absolvent samostatně vypracuje na dané téma a druhá část zkoušky je praktická a probíhá formou hry, kdy uchazeči hledají v terénu jednotlivá stanoviště a plní zde zadané úkoly z oblasti zdravovědy, první pomoci, přírodních věd, technických dovedností, požární ochrany, zručnosti a další.

V rámci této univerzity se absolventi potkávají s „vysokoškolským“ typem studia, kde teoretická část výuky probíhá formou přednášek a seminářů, praktická pak odborným výcvikem nebo např. v laboratořích Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Střední průmyslové školy Hranice. V aule VŠB – TU Ostrava pak na podzim probíhá slavnostní ukončení studia spojené s rozdáním diplomů. Absolutorium „Junior univerzity“ uznávají některé střední školy žákům základních škol jako další vzdělávání v přijímacím řízení.

Neméně zajímavé jsou rescue campy (záchranářské tábory) určené pro věkovou skupinu středoškoláků. Jde o šestidenní kurzy zaměřené na teoretickou i praktickou výuku, která slouží k rozšíření znalostí, dovedností a návyků v odborné záchranářské oblasti. Při simulaci skutečných událostí si účastníci mají možnost v praxi vyzkoušet například záchranu osob ve vodě nebo ve výškách, první pomoc, ale také základní taktické postupy při mimořádných událostech, práci s technickými prostředky požární ochrany, psychosomatickou pomoc a další.

Oblíbenou letní aktivitou mezi členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve věku 15 až 18 let jsou letní školy instruktorů. Jde o pobytový vzdělávací kurz v délce čtrnácti dnů, který připravuje na práci s hasičskou mládeží, a kde účastníci získávají kromě znalostí i nezbytné osvědčení. Stěžejními tématy výuky jsou psychologie, pedagogika, bezpečnost při činnosti s dětmi, právní minimum, ekonomika, zásady pobytu v přírodě, ale i zdravověda a první pomoc. Dopolední výuku na učebně vyvažují odpolední aktivity, kde si frekventanti názorně zkouší nabyté dovednosti. V místě konání letních škol se také souběžně konají letní dětské tábory, a tak mají všichni možnost vyzkoušet si práci s dětmi rovnou v praxi.

Neposlední činností, která se v současné době přesouvá do výchovně vzdělávací části, je závod požárnické všestrannosti a brannosti. Tato disciplína bude od roku 2023 otevřena nejen pro mladé hasiče, ale také pro děti z dětských domů a mládeže, pro žáky základních a středních škol a členy dalších spolků pracujících s dětmi. Závodníci měří své síly v disciplínách, jako je střelba ze vzduchovky, zdravověda, vázání uzlů, základy topografie, požární bezpečnost a dalších.

Hra Plamen přinesla mnoha dětem celou řadu nepopsatelných zážitků, vědomostí, dovedností a návyků zejména v technické oblasti, vnukla jim pozitivní životní postoje, kladný vztah k dobrovolnictví, umožnila jim prožít sportovní euforii úspěchu, zrovna tak jako je naučila zvládnout přirozené zklamání z porážky. Přivedla jim do cesty celou řadu přátel, kteří budou stát po jejich boku v nejtěžších životních okamžicích.

A co popřát oslavenkyni na závěr? Nechť je nadále nositelkou poznání, kamarádství a vzájemné úcty, lásky k dobrovolnictví a záchranářství obecně stejně tak, jako sportovních úspěchů i pro generace budoucí.

Lucie Šulcová,
vedoucí úseku mládeže SH ČMS

Informace ke hře Plamen najdete na dh.cz

FOTOGALERIE

Sdílejte nás na sítích:

Partneři

Reklama

Sledujte nás na sítích

Chci být partnerem

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

QR-CODE.png

Prozkoumejte